Hospitality Rider/Algemene voorwaarden

Technisch/show rider
– Hoog opgezette tafel of een laptopstandaard/flightcase/etc. om te zorgen dat Bikkel op ooghoogte van zijn laptop kan vjen. Bikkel voert zijn show staand uit en een lage tafel is ergonomisch hier niet acceptabel voor. (Lengte Bikkel: 1.94m)
– De organisatie levert de AV techniek inclusief aansluitingen. De organisatie is ook verantwoordelijk voor het leveren van duidelijke technische specs en/of een pixelmap (max. 7 dagen van te voren).
– Bikkel levert de VJ Laptop, content en show.
– Tot max 3x HDMI aansluiting (andere aansluitingen mogelijk in overleg)
– Alle schermen moeten ter beschikking zijn van VJ BIKKEL. (grote)
Informatieschermen moeten ofwel door bikkel overgenomen kunnen worden of uitgezet worden.
– Er mag GEEN andere content naast de show worden afgespeeld op grote
schermen binnen dezelfde tent/stage. Dit breekt de spanningsboog van de show.

Hospitality
– 1x fles Hennessy
– 6x Coca-Cola ZERO
– 12x Bier blik
– 6x fles water
– IJsblokjes
– 2x VEGAN diner
– 2x VEGAN Lunch
– Mits er geen VEGAN-optie eten beschikbaar is: buyout.

Vermelding:
We verzoeken vriendelijk om VJ Bikkel te vermelden in het programmaboekje/Liner
notes van de timetable. Persfoto toegevoegd in bijlage van begeleidende mail.

Advancing:
Wanneer externe artiesten optredens doen tijdens een show waar VJ Bikkel de schermen bedient dient de artiest uiterlijk 1 week van te voren zijn content aan te leveren. Wanneer een artiest geen eigen content aanlevert zal VJ Bikkel zijn eigen content hiervoor inzetten. Wanneer een artiest een bovengemiddeld ingewikkelde opstelling vereist/onvolledige content levert waar de VJ dermate werk aan heeft dat het meerdere uren pre-productie in beslag neemt kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Externe sponsors/schermcontent:
– De VJ show van bikkel is in nature een kunstvertoning. Oftewel: Bikkel heeft net als andere artiesten het recht om over de schutting gegooide sponsor logo’s te weigeren.
– Bikkel staat er altijd voor open om in overleg te kijken naar hoe logo’s goed toegepast kunnen worden zonder dat het scherm in een reclamebord verandert/ het zijn show dermate in de weg zit dat het afbreuk doet aan de kwaliteit van de show.
– Bikkel biedt verschillende pakketten aan om content voor sponsoren te uit te worken op maat om ze beter te laten vallen binnen de festival ervaring.

Festival Branding, Pre-Productie en Mapping
In het offerte traject zal Bikkel een prijsafspraak maken op maat waarin deze facetten gedekt worden.


Persfotos + logo:


Algemene Voorwaarden VJ Bikkel

Deze algemene voorwaarden zijn van Timothy Adèr (hierna: ‘VJ Bikkel’), gevestigd te 1072 XR Amsterdam aan het Quellijnstraat 61 A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 53176162.

Art. 1 Algemene Definities

VJ Bikkel: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Opdrachtgever: een partij die een opdracht verleent aan VJ Bikkel in de zin van art. 7:400 e.v. BW
Opdrachtnemer: een partij waar VJ Bikkel een opdracht aan verleent in de zin van art. 7:400 e.v. BW
Opdracht: een opdracht verleend door een opdrachtgever aan een opdrachtnemer in de zin van art. 7:400 e.v. BW
Overeenkomst: iedere tussen VJ Bikkel en Wederpartij gesloten mondelinge en schriftelijke overeenkomst.

Art. 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VJ Bikkel en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien VJ Bikkel ten behoeve uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifiek tussen partijen gesloten Opdracht en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten tussen VJ Bikkel en Wederpartij.

Art. 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming opdrachten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VJ Bikkel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 Een Opdracht komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging van de Wederpartij van de aanbieding of offerte die door VJ Bikkel is gedaan.

Art. 4 Uitvoering en grootte van de opdracht

4.1 VJ Bikkel heeft het recht om alles dat bij de Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4.2 VJ Bikkel is gerechtigd om de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Opdrachtgever draagt zorg voor alle in redelijkheid gewenste faciliteiten ten behoeve van VJ Bikkel en door VJ Bikkel ingeschakelde derden. Opdrachtgever draagt in ieder geval zorg voor voldoende eten en drinken en veilige opslag voor eigendommen en bezittingen van VJ Bikkel, bij uitblijven waarvan VJ Bikkel gerechtigd is de daarbij gemaakte kosten op Opdrachtgever te verhalen.
4.4 Wijzigingen in de Opdracht vanuit de Wederpartij om welke dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door VJ Bikkel slechts worden uitgevoerd na schriftelijke bevestiging door Wederpartij van de meerkosten van de wijzigingen.

Art. 5 Materiële benodigdheden bij de Opdracht

5.1 VJ Bikkel kan bij Wederpartij aangeven dat er materiaal en apparatuur benodigd is voor een juiste uitvoering van de opdracht.
5.2 Wanneer het materiaal en apparatuur betreft dat door VJ Bikkel gebruikt zal moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtgever deze apparatuur ter beschikking stellen in bruikleen aan VJ Bikkel. Opdrachtgever verklaart zich adequaat verzekerd te hebben voor schade aan en diefstal van deze in bruikleen gegeven materiaal en apparatuur aan VJ Bikkel. VJ Bikkel zal evenwel niet door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade aan materiaal en apparatuur dat in bruikleen is gegeven.
5.3 Wanneer het materiaal en apparatuur betreft dat door Opdrachtnemer gebruikt zal moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, is VJ Bikkel niet verplicht dit materiaal en apparatuur beschikbaar te stellen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van al het materiaal en apparatuur dat benodigd is voor een juiste uitvoering van de Opdracht.

Art. 6 Vergoedingen en prijzen

6.1 Indien partijen geen vergoeding voor de Opdracht zijn overeengekomen, bepaalt VJ Bikkel eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding.
6.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk in het kader van de Opdracht dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
6.3 Alle vergoedingen en prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
6.4 Voor diensten aangevraagd door de Wederpartij binnen 48 uur van afgesproken levering van de desbetreffende dienst wordt een verhoogd ‘last minute’ tarief gehanteerd, die kan oplopen tot een percentuele verhoging van maximaal 50% van de regulier gehanteerde prijzen.
6.5 Alle betalingen die volgen uit art. 5 van deze Algemene Voorwaarden zullen geen onderdeel uitmaken van de vergoeding voor de uitvoering van de Opdracht door VJ Bikkel, maar als randvoorwaarde voor de uitvoering daarvan gelden.

Art. 7 Factuur en betaling

7.1 VJ Bikkel zal een factuur aan Opdrachtgever toesturen waarin de vergoeding voor de Opdracht en eventueel ook de kosten ingevolge art. 5 van deze Algemene Voorwaarden in gespecificeerd staan, onafhankelijk van of VJ Bikkel hiervoor reeds een aanbetaling heeft mogen ontvangen.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen van factuurdatum.
7.3 Indien VJ Bikkel het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
7.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die VJ Bikkel maakt ter voldoening hiervan in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Art. 8 Auteursrecht en licentie

8.1 VJ Bikkel behoudt het auteursrecht op alle eigen werken waarop intellectueel eigendomsrecht rust.
8.2 Voor zover VJ Bikkel gebruik maakt van intellectueel eigendom van derden, garandeert VJ Bikkel daarop een licentie gevestigd te hebben gekregen en vrijwaart VJ Bikkel Wederpartij van aanspraken door derden.
8.3 VJ Bikkel zal ten behoeve van Opdrachtnemer een licentie vestigen op alle eigen werken die door Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht worden gebruikt.

Art. 9 Annulering

9.1 De Opdrachtgever is niet bevoegd een Opdracht te annuleren, tenzij dit tevens een schriftelijk onherroepelijk aanbod inhoudt de hierna te noemen bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard, indien VJ Bikkel het aanbod niet binnen twee (2) weken verwerpt.
9.2 In afwijking van artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden is de Opdrachtgever bevoegd de Opdracht te annuleren, indien hierbij een schriftelijk onherroepelijk aanbod wordt gedaan aan VJ Bikkel voor een vervangende Opdracht die ten minste evenredig in vergoeding en voorwaarden is aan de huidige Opdracht. VJ Bikkel dient binnen twee (2) weken deze vervangende Opdracht te aanvaarden dan wel alsnog kiezen gebruik te maken van de vergoedingsregeling bij annulering zoals in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden vervat.
9.3 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9.4 Binnen 7 dagen voor de uitvoer van de opdracht annulering: 50% van de opdrachtvergoeding verschuldigd.
Binnen 4 uur voor de uitvoer van de opdracht annulering: 100% van de opdrachtvergoeding verschuldigd.

Art. 10 Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor VJ Bikkel en/of enige is is en/of zal ontstaan als gevolg van iedere toerekenbare of niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Wederpartij en/of ieder handelen of nalaten in verband met de werkzaamheden of uitvoering daarvan die onder de verantwoordelijkheid valt van de Wederpartij.
10.2 VJ Bikkel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van VJ Bikkel in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VJ Bikkel.
10.3 Indien en voor zover VJ Bikkel onverminderd het bovenstaande jegens Wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Wederpartij geleden schade, op welke grond dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van VJ Bikkel zou worden uitgekeerd.
10.4 Wederpartij vrijwaart VJ Bikkel voor alle eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met door VJ Bikkel te verrichten diensten, voor zover deze schade niet krachtens de Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, voor rekening komt van VJ Bikkel. Indien VJ Bikkel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VJ Bikkel zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven adequate maatregelen te nemen, dan is VJ Bikkel gerechtigd, zonder ingebrekestelling, daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor VJ Bikkel, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Art. 11 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, waaronder de zaken genoemd in art. 5 van deze Algemene Voorwaarden, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Art. 12 Faillissement en surséance

Zowel VJ Bikkel als de Wederpartij hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

Art. 13 Overmacht

In geval van overmacht zal VJ Bikkel zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van VJ Bikkel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van VJ Bikkel jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijk niet van VJ Bikkel kan worden verlangd.
Onder de omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van VJ Bikkel komen is de ongeschiktheid van zaken waarvan VJ Bikkel bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt.

Art. 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op deze rechtsverhouding tussen VJ Bikkel en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen met betrekking tot de Opdracht, Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
Aldus opgemaakt in Amsterdam, 27 september 2018.